Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (mp-KONVENTIONEN) antogs i New York den sextonde dagen i December av fn: s Generalförsamling i resolution (XXI). Det har de rättigheter och friheter av det klassiska att skydda enskilda personer mot inblandning av Staten, såsom rätten till liv, förbud mot tortyr, slaveri och tvångsarbete, rätten till frihet, etc, Konventionen kompletteras av två protokoll: daterat sexton December och: a förbjuder dödsstraff som den dagen för femton dagen i December. Pakten II i förenta nationernas trädde i kraft efter ratificering av trettio fem Stater i tjugotre mars. Att ha röstat för den universella Deklarationen